Condicións Xerais de Uso do Web

Concello de Arteixo (EN DIANTE, O PROPIETARIO) con domicilio a efectos de notificacións en Praza Alcalde Ramón Dopico, 1 con CIF P-1500500-B pon a disposición no seu sitio web  arteixoatlantico.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web arteixoatlantico.com  en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, as impríma, arquive e acepte a través de internet e atópese plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

 

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web do PROPIETARIO, non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web.  Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente O PROPIETARIO prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas do PROPIETARIO  ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

1.2.- O PROPIETARIO poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Os USUARIOS, a través de colaboracións ou introdución voluntaria de contidos,  tanto gráficos como escritos, directa ou indirectamente a través de ligazóns ou links sendo estes os únicos responsables dos mesmos e quedando expresamente exento O PROPIETARIO de toda responsabilidade. O USUARIO que introduza calquera contido no sitio web do PROPIETARIO manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de responsabilidade que se poida derivar destes contidos. O USUARIO tamén se fai responsable das opinións introducidas no chat e foros postos á súa disposición no sitio web. O PROPIETARIO non será responsable en ningún caso das opinións vertidas nos referidos foros e poderá retirar ou impedir o acceso aos USUARIOS que vulneren a legalidade vixente así como pór en coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos dalgún tipo de ilícito penal ou civil.

2.3.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en arteixoatlantico.com Además a través do sitio web do PROPIETARIO ponse a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada un de éllos. O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.- O PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links. Así mesmo, Concello de Arteixo colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal até o aseguramiento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Concello de Arteixo é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de Concello de Arteixo, que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso do propietario . Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de Concello de Arteixo-os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Concello
de Arteixo

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte do PROPIETARIO.

Correo-e Imprimir PDF
facebookFeed RSS de ArteixoAtlánticoArteixoAtlántico en YoutubeArteixoAtlántico en Google ProfilesArteixoAtlántico en Picasa
i n f o

(C) 2014 Concello de Arteixo | www.arteixo.org